Töö tasustamine

Tallinna Keskraamatukogu töötajate töö tasustamise alused

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) töötajate töö tasustamise aluste eesmärk on sätestada raamatukogu töötajate töö tasustamise korraldus ja tingimused ning töötasu maksmise põhimõtted. Töötajate töö tasustamise alused reguleerivad raamatukogu töötajate töö tasustamist, sealhulgas lisatasude, preemiate ja toetuste maksmise korda.

1.2 Raamatukogu töötajate töö tasustamise korraldus peab tagama töötajate õiglase ja läbipaistva tasustamise ning kindlustama raamatukogu vajaliku pädevusega püsiva töötajaskonnaga, motiveerides töötajaid arenema ja panustama raamatukogu töösse.

2. Töötajate töö tasustamise alustes kasutatavad mõisted

2.1 Kuutöötasu – töökohale vastav kuutasu, mis on kinnitatud raamatukogu töötajate koosseisus ning mis on määratud töökoha ülesannete (tööülesannete) ja töötaja teadmiste, oskuste, kogemuste põhjal.

2.2 Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest – töölepingus või ametijuhendis sätestamata tööülesannete täitmise eest makstav tasu.

2.3 Individuaalne lisatasu – tasu töötaja silmapaistvate teadmiste, kogemuste, oskuste või võimekuse eest ehk tasu nõutavast tulemuslikuma töö eest.

2.4 Asendustasu – ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete täitmise eest makstav tasu, kui asendamine ei ole ette nähtud töölepingus või ametijuhendis.

2.5 Preemia – töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse tööpanuse eest makstav tasu.

2.6 Tulemustasu – perioodi tulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel tehtud töö või märkimisväärse tulemuse või asutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav tasu.

2.7 Toetus – tasu, mis ei ole seotud tööülesannete täitmisega, sh: lapse sünnitoetus, matusetoetus, toetus õnnetuse, varguse puhul või mõnel muudel erakorralistel juhtudel, toetus töösuhte lõppemisel seoses töötaja surmaga.

2.8 Puhkusetasu – töölepinguseaduse § 29 lg 8 alusel arvutatud tasu.

2.9 Haigushüvitis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 alusel makstav hüvitis.

2.10 Töötasu – keskmise töötasu arvutamise aluseks olev töötajale töö eest makstav tasu, mis koosneb kuutöötasust, lisatasust, asendustasust, tulemustasust ja preemiast. Töötasu hulka ei arvata puhkusetasu, toetusi, haigushüvitist ja teisi hüvitisi ning muid mitte töö eest makstavaid summasid.

3. Töötajate töö tasustamise korralduse põhimõtted

3.1 Kuutöötasu määramise alus on Tallinna Keskraamatukogule kinnitatud eelarve, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhatajaga kooskõlastatult kinnitatud töötajate koosseis koos seal sisalduvate töötasumääradega ja käesolevad töötajate töö tasustamise alused.

3.2 Raamatukogu ametikohad on jaotatud viide põhigruppi:
3.2.1 juhid,
3.2.2 tippspetsialistid,
3.2.3 keskastmespetsialistid,
3.2.4 nooremspetsialistid,
3.2.5 töölised.

3.3 Töötaja kuutöötasu määramisel lähtutakse ametikoha mõjust raamatukogu strateegia kujundamisele, ametikohale esitatavatest nõuetest, töö reguleeritusest, ülesannete keerukusest ja intensiivsusest, töötaja haridusest, enesetäiendamisest, professionaalsetest kogemustest, eesmärkidele pühendumisest, loovusest, võimekusest ja vastutusest tööprotsesside eest; osakonna- ja haruraamatukogude juhtide puhul juhitava üksuse suurusest.

3.4 Töötaja kuutöötasu lepitakse töötaja ja direktori vahel kokku töölepingus.

3.5 Töötajale võib määrata töötajate koosseisus kinnitatud töötasumäärast madalama kuutöötasu:
3.5.1 kui töötajal puudub erialane kõrgharidus (infoteaduses või raamatukogunduses), kuid ta töötab ametikohal, kus on nõutav vastav erialane kõrgharidus;
3.5.2 kui töötajal on kõrgharidus mõnel muul erialal, kuid ta töötab ametikohal, kus on nõutav erialane kõrgharidus (infoteaduses või raamatukogunduses) või kõrgharidus muul erialal ja raamatukoguhoidja kutsekoolitus;
3.5.3 kui töötaja eesti keele oskus on madalam (töötaja ei ole esitanud vastava keeletaseme omamist tõendavat dokumenti) kui ametijuhendis vastaval ametikohal nõutav keeletase.

3.6 Kui töötaja, kellele on vastavalt p 3.5 määratud töötajate koosseisus kinnitatud töötasumäärast madalam kuutöötasu, esitab erialast kõrgharidust tõendava diplomi (p 3.5.1), kutsekoolituse läbimist tõendava tunnistuse (p 3.5.2) või nõutava keeletaseme oskust tõendava tunnistuse (p 3.5.3) aasta keskel, siis tema kuutöötasu tõstmine koosseisus kinnitatud töötasumäärani toimub alates uuest kalendriaastast.

3.7 Töötajale võib tööle asumisel määrata töötajate koosseisus ametikohale kinnitatud töötasumäärast madalama kuutöötasu. Kuutöötasu määramise sama põhimõtet võib rakendada ka tähtajaliselt tööle võetud ajutiselt äraoleva töötaja asendajale.

3.8 Töötajate töötasu alammääraks on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäär.

3.9 Töötajale võib erandjuhul määrata kinnitatud töötasumäärast kõrgema kuutöötasu (eelarve piires), kui see on põhjendatav palgatasemega, mida saavad palgaturul analoogse kvalifikatsiooniga spetsialistid või on vajadus täita raamatukogu jaoks oluline ametikoht või säilitada väga raskesti asendatavat kompetentsi.

3.10 Töötajale võib maksta lisatasu, asendamistasu, tulemustasu, preemiat ja toetust eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires ja ainult Tallinna linna õigusaktides ettenähtud tasude maksmiseks.

3.11 Välisprojekti raames tehtud töö eest tasustatakse töötajaid Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 472 alusel.

3.12 Töö tasustamise üldised põhimõtted on sätestatud Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja 10. peatükis.

4. Lisatasu ja asendustasu

4.1 Lisatasu võib maksta täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei ole sätestatud töötaja ametijuhendis või töölepingus.

4.2 Individuaalset lisatasu võib maksta töötaja silmapaistvate teadmiste, kogemuste, oskuste või võimekuse eest ehk nõutavast tulemuslikuma töö eest.

4.3 Asendustasu võib maksta ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha tööülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud töölepingus või ametijuhendis.

4.4 Lisatasu ja asendustasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine vormistatakse poolte kokkuleppel enne lisaülesandeid täitma asumist töölepingus, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

4.5 Lisatasu määratakse ühekordse või perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, muudetakse töötaja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema kuutöötasu.

5. Preemia ja tulemustasu

5.1 Tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse tööpanuse eest on direktoril õigus määrata töötajale preemiat, sh võib preemia maksmise aluseks olla:
5.1.1 aastapreemia väljaandmise kord;
5.1.2 parima lasteteenindusega raamatukogu lastega tegelevate raamatukoguhoidjate preemia väljaandmise kord;
5.1.3 parima noorteteenindusega struktuuriüksuse raamatukoguhoidjate preemia väljaandmise kord.

5.1.4 Direktoril on õigus määrata tulemustasu perioodi tulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel tehtud töö või märkimisväärse tulemuse või asutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest.

5.2 Punktis 5.1 sätestatud preemiat ei maksta töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

5.3 Preemia ja tulemustasu maksmine vormistatakse direktori käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse maksmise põhjendus ning periood, mille eest tasu määratakse. Preemia ja tulemustasu käskkirjad kooskõlastatakse eelnevalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhatajaga.

5.4 Preemia ja tulemustasu makstakse välja sellele tööperioodile järgneval palgapäeval.

6. Toetused

6.1 Lapse sünnitoetust võib maksta ühe lapse kohta kuni 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutasu alammäärast. Lapse sünnitoetust makstakse sünnitõendi alusel, mille töötaja on tööandjale esitanud.

6.2 Matusetoetust (vanema, lapse, abikaasa surma korral) võib maksta kuni 70% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutasu alammäärast. Matusetoetust makstakse surmatõendi alusel, mille töötaja on tööandjale esitanud.

6.3 Toetust õnnetuse, varguse või mõnel muul erakorralisel juhul, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu juhi ettepanekul) võib maksta kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära kahekordse määra ulatuses.

6.4 Töötaja töösuhte lõppemisel seoses tema surmaga võib maksta töötaja lähedasele avalduse alusel matuse korraldamisega seonduvate kulude osaliseks katmiseks toetust (näidates käskkirjas toetust saava isiku nime, isikukoodi, aadressi ja pangakonto numbri) kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäära kahekordses ulatuses.

6.5 Toetuste maksmine vormistatakse direktori käskkirjaga.

7. Töötasu arvestamine ja maksmine

7.1 Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis tööülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest. Töötasust arvestab tööandja maha seadusega ette nähtud maksud ja maksed.

7.2 Töötasu arvutamise aluseks on FIS-i veebiliideses täidetud ja direktori poolt kinnitatud tööaja arvestuse tabel.

7.3 Töötasu makstakse üks kord kuus töökorralduse reeglites ja/või töölepingus sätestatud töötasu maksmise tähtajal (palgapäev) töötaja poolt kirjalikult teatatud pangakontole. Kui töötasu maksmise päev (palgapäev) on puhkepäev, makstakse töötasu sellele eelneval tööpäeval.

7.4 Pangakonto muutmisest teavitab töötaja tööandjat kirjalikult hiljemalt 5 tööpäeva enne palgapäeva.

7.5 Töötajale väljastatakse teatis arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, töötaja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi talle määratud ja arvestatud töötasu kohta.

7.6 Töötaja kirjalikul nõusolekul võib tööandja tema töötasust kinni pidada tööandja arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa.

8. Puhkusetasu ja haigushüvitis

8.1 Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja §-de 48 ja 491 alusel.

8.2 Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

8.3 Õppepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Keskmise töötasu arvutamisel on aluseks õppepuhkuse alguse päevale eelnenud kuuel kalendrikuul töötaja teenitud töötasu.

8.4 Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitis ning väljatöötamata puhkuse eest kinnipeetav tasu arvutatakse Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 49 lõigete 3 ja 4 alusel.

8.5 Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 49 lõigete 1 ja 2 alusel.

9. Öötöö, ületunnitöö ja töö riigipühal

9.1 Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamine rahas.

9.2 Öötöö ja riigipühal tehtav töö hüvitatakse kokkuleppel täiendava vaba aja andmisega. Kokkuleppe mittesaavutamisel maksab tööandja öötööl ja riigipühal tehtava töö eest töötasu seaduses ettenähtud ulatuses.

10. Rakendussätted

10.1 Järelevalvet töötajate töö tasustamise alustest kinnipidamise üle teeb personalijuht.

10.2 Töötajate töötasustamiseks ettenähtud vahendite sihipärase kasutamise ja eelarvest kinnipidamise eest vastutab direktor.

10.3 Töötajate töö tasustamise alused jõustuvad nende kinnitamise päevast ning kehtivad kuni uute töötajate töö tasustamise aluste kinnitamiseni.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.