Lugejaks registreerimine

Raamatukogu teenuste kasutamiseks tuleb ennast raamatukogus lugejaks vormistada isikut tõendava dokumendi alusel. Lugejaid teenindatakse Tallinna Keskraamatukogu lugejakaardi või ID-kaardi alusel.

Lugejaks saavad registreeruda kõik, kellel on olemas Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Digitaalseks allkirjastamiseks on vaja ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kehtivaid sertifikaate ja PIN-koode.

Registreeru lugejaks

Alla 18-aastastele lastele ja noortele annab laenamise õiguse vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek. Vanema nõusolek kehtib alaealise 18-aastaseks saamiseni. Kui alla 18-aastane isik ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat, tuleb vanemal anda uus nõusolek. Vanema kirjaliku nõusolekuta võivad nad raamatukogu teavikuid kasutada vaid kohapeal.

Nõusoleku vormi (abiks tõlkimisel: eng, rus, ukr) saab täita raamatukogus, välja printida ja täita kodus või allkirjastada digitaalselt ja saata raamatukogule, kuhu laps või noor läheb end lugejaks registreerima. Pärast digiallkirjaga nõusoleku saatmist tuleb lugejaks registreeruda 7 päeva jooksul alates digiallkirjastamise ajast. Kui nädala jooksul laps või noor end lugejaks ei registreeri, nõusolek kustutatakse.
Raamatukogude kontaktandmed leiad meie veebilehelt.

Vt ka Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja.


lugejakaart
Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Kaart on tasuline. Kaardile annab lugeja allkirja, kohustudes järgima raamatukogu kasutamise eeskirja.

Kõigile kuni 19-aastastele (kaasa arvatud) on lugejakaart tasuta. Loe täpsemalt kampaaniast “Lugejaks sündinud”.

1618-aastased noored registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel, kuni 15-aastane õpilane ka õpilaspileti alusel.

Lugejakaardi kaotamisest tuleb koheselt raamatukogule teada anda. Kord aastas kontrollitakse lugejate andmete õigsust.

Lugejakaardi hinnad

 

idkaart idekaardi lugeris
Kõigis Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes saab soovi korral lugejaks registreeruda ID-kaardiga ja elamisloakaardiga (edaspidi ID-kaart). ID-kaardiga saab lugejaks registreeruda ka veebis.

ID-kaardiga lugejaks registreerumine on tasuta.

ID-kaardiga raamatukogus kohapeal lugejaks registreerumiseks on vaja:

 • Kehtivat sertifikaati (vt www.id.ee)
  Digitaalallkirju saab anda sertifikaadi kehtimise ajal, sest kehtetu või peatatud sertifikaadiga antud allkirjad on kehtetud.
 • PIN2-koodi digitaalallkirja andmiseks 
  ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil antav digitaalallkiri on seaduse silmis võrdne omakäelise allkirjaga ning sellega kinnitab lugeja, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.
  Lugejaks registreeruja annab digitaalallkirja oma kontaktandmetega lepingule, millega lugeja peab enne digitaalallkirjastamist tutvuma. Lepingu allkirjastamisega kinnitab lugeja, et ta on esitanud raamatukogule õiged kontaktandmed ja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.
 • Kehtivat e-posti aadressi
  E-posti aadressile saadetakse kinnitus, et olete andnud digitaalallkirja Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta.

Kui oled ID-kaardiga lugejaks registreerunud, saad sellega kirjandust laenata ja arvutit kasutada kõikides meie teenindusosakondades, haruraamatukogudes ja raamatukogubussis. Seni kehtinud lugejakaart muutub kehtetuks. Palume lugejakaart kaasa võtta, et raamatukoguhoidja saaks selle kehtetuks tunnistada. ID-kaart peab raamatukokku tulles alati kaasas olema.

Nii nagu lugejakaarti, ei tohi ka ID-kaarti anda kasutamiseks teistele isikutele. Lugejakaardi ja ID-kaardi kaotamisest palume Teil raamatukogu esimesel võimalusel teavitada.

ID-kaarti võivad (tasulise lugejakaardi asemel) raamatukogu kasutamise dokumendina kasutada ka lapsed. Juhime siinjuures lapsevanema (või eestkostja) tähelepanu Lastelehel väljatoodud soovituslikele punktidele.

Teie antud digitaalallkiri ja kontaktandmed salvestatakse raamatukogu lugejate andmebaasidesse. Andmeid kasutatakse Teie tuvastamiseks, raamatukogu teenuste osutamiseks, sh teavikute tagastustähtpäeva möödumisel meeldetuletuste saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks. Kontaktandmete muutumisel palume sellest raamatukogu esimesel võimalusel teavitada.

Juhul, kui lugejakaardi (sh ID-kaardi kui lugejakaardi) omanik soovib, et teine isik laenab kirjandust tema lugejakaardile, tuleb kaardi omanikul (ja vastutajal) laenajale kaasa anda volitus.

Volituse saab kirjutada vabas vormis paberile või kasutada meie blanketti. Volikirja tekstis peab olema kirjas:

 • volikirja koostamise kuupäev
 • volitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood
 • volitatava ees- ja perekonnanimi ning isikukood
 • volituse sisu (mida volitatakse tegema, nt kas laenama raamatuid, edastama raamatukogule uusi kontaktandmeid, printima taotlust vms)
 • kas volikiri kehtib konkreetsel kuupäeval, teatud ajavahemikul või on tähtajatu
 • volikirja alla volitaja nimi, allkiri, allkirjastamise kuupäev

Soovi korral võib kirja panna, millises raamatukogus soovitakse volikirja kasutada (nt ainult Kännukuke raamatukogus) ja milliseid teavikuid soovitakse laenata.

Volikirja saab ka digiallkirjastada. Digiallkirjastatud volikiri tuleb saata sinna teenindusosakonda või haruraamatukokku, kuhu volitatav esmalt läheb. Teenindusosakondade ja raamatukogude kontaktandmed leiab meie veebilehelt.

Lugejakaardi volitamise põhja saab alla laadida/printida või täita raamatukogus kohapeal.

Volikirja originaal jääb raamatukogule.

Volitaja saab lugejakaardile laenatud teavikute nimekirja näha Minu ESTERis.

NB! Kui lugejakaart on aegunud, siis volikirja alusel laenata ei ole võimalik.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.